Polityka prywatności

BIURO NIERUCHOMOŚCI 55 - Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Geo-Dom Dominika Ferens z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 55
mail: biuro@nieruchomosci-55.pl tel. 504 605 504 zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest - nie dotyczy
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym dochodzenie praw i roszczeń z tej
umowy a także wykonywanie obowiązków wynikających z tych umów, w tym w zakresie współpracy z innymi pośrednikami
w obrocie nieruchomościami.
Będą one udostępniane następującym kategorią odbiorców: potencjalnym kontrahentom, współpracującym pośrednikom,
notariuszom, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, urzędom, sądom, pośrednikom kredytowym, instytucją
finansowym, spółdzielniom, wspólnotą, zarządcom, administratorom nieruchomości, podmiotom zewnętrznym
obsługujących systemy informatyczne biur nieruchomości
4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy pośrednictwa na podstawie
Art. 6 ust. 1: zgoda na przetwarzanie danych
(Art. 6 ust. 1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów);
- w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy
((Art. 6 ust. 1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
- w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem się naszą ofertą
(Art. 6 ust. 1 b) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;)
- na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ((Art. 6 ust. 1 c) przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;)
- inne podstawy prawne z art. 6 ust.1. RODO
5. posiada Pani/Pan prawo do:

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dochodzenia praw i roszczeń